Сключен договор за повишаване на енергийната ефективност

22 декември 2017

Сподели

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

 

На 18.08.2017 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0832-C01 Повишаване на енергийната ефективност на Маус Принт ООД.

Обща цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на предприятие Маус Принт ООД.

Специфични цели на проекта, които ще бъдат постигнати чрез предвидените в проекта дейности за придобиване на ново производствено и друго оборудване и изпълнение на услуги и които ще доведат до постигане на общата проектна цел, са:

1. Повишаване на енергийната ефективност и ресурсна ефикасност на производството

2. Намаляване на производствените разходи

 

В резултат от проекта и залегналото в него обновление и усъвършенстване на технологиите, се очаква постигане на по-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси, повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предприятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи и намалена зависимост от доставките на първични производствени суровини.

С изпълнение на проекта директно ще бъде допринесено за постигане целта на настоящата процедура: предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Заложените в проекта цели произтичат от стратегията за развитие на предприятието, насочена към разширяване на пазарните позиции на Маус Принт и увеличаване на конкурентоспособността на фирмата чрез развитие на енергоефективно производство при минимизириране на отпечатъка върху околната среда и оптимизиране на производствените разходи.

Реализирането на проекта ще има принос за постигането на индикатора за резултат по настоящата процедура (енергийна интензивност на икономиката) чрез понижаване на енергийната интензивност на ниво отделно производствено предприятие.

Изпълнението на проекта ще допринесе и за постигане на следните индикатори за продукт по процедурата:

- Извършени обследвания за енергийна ефективност;

- Брой на предприятията, получаващи подкрепа;

- Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства;

- Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти;

- Намаляване на емисиите на парникови газове.

С постигането на заложените в проекта цели, ще се повиши конкурентоспособността и рентабилността на компанията, като по този начин ще бъде допринесено за развитието на българската икономика.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е 623 978.70 лева

от които 391 165.54 лева безвъзмездна финансова помощ и 232 813.16 лева собствено съфинансиране.