Политика за защита на личните данни

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

 

За нас „МАУС ПРИНТ“ ООД е юридическо лице, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 131370059, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция в гр. София - 1220, ж.к. „Военна Рампа” ул. „Проф. Иван Георгов“ № 3.

Връзка с администратора на лични данни:

Телефон: 02/4412425

Уебсайт: www.mouseprint.bg

За Дружество „МАУС ПРИНТ“ ООД (Администратор на лични данни) е от изключителна важност и сме ангажирани да защитим вашите лични данни, които се обработват. С настоящата политика за поверителност на личните данни целим да обясним за какво се използват вашите данни. Настоящата политика, подробно Ви предоставя информация за всички моменти на обработката на личните Ви данни от „МАУС ПРИНТ“ ООД /Администратор/, както и за правата, които имате при обработката им. Обработката на личните данни е изцяло съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и сизискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

1. Дружество „МАУС ПРИНТ“ ООД (накратко Администраторът ) събира и обработва Вашите лични данни съобразно изискванията на разпоредбата на чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), а именно:

Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

а) субектът на данните е дал изрично съгласие за обработване на личните му данни, като клиент на www.mouseprint.bg

б) обработването на личнате данни от Администратора е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна;

Посочените основания в чл. 1 от настоящата политика се отнася до използването на рекламния сайт на Дружество „МАУС ПРИНТ“ ООД - www.mouseprint.bg и сключване на договори с Администратора, и по-конкретно въз основа на следното основание:

2.1. Администраторът събира и обработва лични данни във връзка с използването на www.mouseprint.bg както и с оглед сключването на договор межда Вас и Дружеството, в това число и за следните цели:

  • Счетоводни цели;

  • Индивидуализация на страна по договора;

  • Създаване на профил с цел предоставяне на пълната функционалност на регистрационния режим на сайта.

  • За статистически цели;

  • За защита на информационната сигурност;

  • С оглед обезпечаването на изпълнението на Договора за предоставяне на съответната услуга;

  • Получаване на информационен бюлетин и имейли със специални предложения, намаления, отстъпки при изразено от Вас желание;

2.2. Дружество „МАУС ПРИНТ“ ООД, спазва основните принципи при обработката на Вашите лични данни, които са както следва:
- ограничение на целите на обработване;
- съотносимост с целите на обработката;

- свеждане до минимум на събираните от нас данни;
- точност и актуалност на данните;
- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
- поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на предоставените личните данни.

 

Администраторът на лични данни може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

- при изпълнение на задълженията си към Министерство на вътрешите работи, Прокуратура на Република България, Национална агенция по приходите, както и други държавни и общински органи.

Видове лични данни, които събираме и обработваме в съответствие с GDPR

3.1. С предоставените от Вас лични данни като наши клиенти, Дружеството използва Вашите данни за следните цели:

- Регистрация на клиент/потребите в електронния сайт на Дружеството;

- Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – администрира се процес по изпращане на бюлетини, промоции, реклами, имейли със специални предложения, промоционални кодове, известия, новини до клиентите, които са заявили, желание да ги получават.
- С оглед възникването на облигационни задължения между страните при изпълнение на договор за изработка. Чрез тази операция, се създава регистарция/профил в електронния сайт, като се предоставят данни за връзка с Вас, с оглед избраната от Вас услуга. Регистрацията и създаването на профил при използването на нашия сайт, не е задължителна стъпка от предоставянето.

3.2. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

- разкриват расов или етнически произход;

- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

3.3. Администраторът събира само лични данни предоставени от лицата, за които се отнасят.

3.4. Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

3.5. Администраторът не събира данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

Дружество „МАУС ПРИНТ“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

- Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)

- Данните се събират със следната цел: 

3.5.1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация до него;

3.5.2) Във връзка с целите на регистрацията на потребителите в електронния сайт;

3.5.3) Изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности, които предлагаме;

3.5.4) Основание за обработка на личните Ви данни – при приемането на общите условия и регистрация в електронния сайт или извършване на действия без регистрация, при сключването на писмен договор, между Администратора от една страна и потребителя от друга, тъй като се създава договорно правоотношение, на което основание се обработват личните данни, съгласно чл. 6, ал. 1, б. (б) от Регламента.

3.5.5) Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли се обработват на дадено от Вас изрично съгласие на основание чл. 6, ал. 1, б. (а) от Регламента.

4.1 Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в електронния сайт. След заличаване на профила ви Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (това е вид обработка на данните, който не разкрива вашата личност).

4.2. Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администраторът при съдебни или административни спорове с потребители на електронния сайт, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

4.3. Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

4.4. Администраторът ще съхранява Вашите личните данни, които е необходимо да се пазят по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил или до приключване на поръчката.

5. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

6.1. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламента за защита на личните данни.

6.2. В случай на предаване на част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации, администраторът е длъжен да Ви уведоми.

7.1. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на личните данни. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, моля попълненете представената молба или напишете в свободен текст Вашето искане. Администраторът може да откаже да изтрие Вашите данни, в случай че от него се изисква съхранението им и съответно предоставянето им Държавни органи.

7.2. По всяко време може да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

7.3. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

7.4. Всеки потребител на този сайт има право да изиска и получи от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него. Проверка по отношение на използваните личнни данни, може да се извърши винаги, когато сте регистриран потребител като да видите Вашия профил.

7.5. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

7.6. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна/ хартиен или друг подходящ формат.

8. Вие може да отправите искане до администратора на лични, в случай че има неточни и непълни Ваши лични данни, като това може да бъде сторено и от Вас, чрез Вашия профил в електронния ни сайт.

9.1. Имате правото да поискате от Администратора на лични данни да изтрие част или всички свързани с Вашите лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

9.2. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
-
 за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
-
 по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
-
 за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
-
 за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.3. В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

- информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;

9.4. За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки:

- да подадете заявка чрез изпращане на попълнено искане за заличаване на личните данни, което би могло да стане и в свободен текст;
- да се легитимирате като притежател на акаунта;

9.5. След като се удостовери идентичността на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните;

9.6. Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

10. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
- Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
- възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

11. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

- да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
- да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

12. всеки предоставил лични данни има право да възрази по всяко време срещу обработването им от Администратора.

13. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

14. Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:

- право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;

- да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;

- право на достъп до личните Ви данни;

- право на ограничаване обработването на личните Ви данни;

- право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;

- правото на преносимост на данните;

- право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

- право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.

- Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

15. Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 24.05.2018 г. „МАУС ПРИНТ“ ООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. „МАУС ПРИНТ“ ООД не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайтовете не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.