Публична покана

22 декември 2017

Сподели

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Днес 28.12.2017 г. публикуваме настоящата Покана за избор на изпълнител по процедура:

Закупуване на производствено и друго оборудване:

Обособена позиция 1 - Дигитална печатна машина - 1 брой;

Обособена позиция 2 - Система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия - 1 брой;

Обособена позиция 3 - Шевна машина - 1 брой;

Обособена позиция 4 – Придобиване на Автоматизирана система за мониторинг на енергийното потребление - хардуерен модул, включващ трифазен електромер - 2 бр. и концентратор за предаване на данни - 2 бр и Автоматизирана система за мониторинг на енергийното потребление - Софтуерен модул за записване и визуализация на енергопотреблението (в съответствие с мярка 4 от енергийния одит) - 1бр.

 

Документацията по процедурата може да бъде свалено от ТУК:

 

Публична покана

Изисквания оферти

Оферта

Декларация

Примерна методика за оценка

Проекто-договор

 

Крайният срок за подаване на оферти е 08/01/2018

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Комисията ще отваря офертите на: 09/01/2018 (дд/мм/гггг) от Час: 10,00 часа

Отварянето ще се състои в сградата на МАУС ПРИНТ ООД на адрес:

гр. София, кв. ВОЕННА РАМПА, ул. ПРОФ. ИВАН ГЕОРГОВ, номер 3

Процедурата се провежда в изпълнение на проект ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0832-C01 Повишаване на енергийната ефективност на Маус Принт ООД.